Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031915 nr. 13

31 915
Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 25 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel W, wordt de zinsnede «In artikel 43, eerste lid, wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende:» vervangen door: In artikel 43, eerste lid, wordt in de eerste volzin «één uur per week» vervangen door «twee uur per week» en na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende:.

Toelichting

In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is vastgelegd dat ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft contact te onderhouden met zijn of haar familie door middel van correspondentie en bezoeken. In de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen is vastgelegd dat de jeugdige in een justitiële jeugdinrichting op dit moment het recht heeft om ten minste één uur per week bezoek te ontvangen. Een uur per week is heel weinig tijd om contact te onderhouden met ouders en eventuele broers of zussen. Dit amendement beoogt het bezoekrecht te verdubbelen en het minimum te verhogen naar twee uur per week. Samen met de reeds voorgestelde flexibilisering van het bezoekrecht levert dit een verbetering van de positie van de jeugdige op.

Van Velzen