Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031915 nr. 12

31 915
Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 25 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel II, vervalt artikel 80b, onderdeel d.

Toelichting

In het wetsvoorstel is een experimenteerbepaling opgenomen waarmee tijdelijk kan worden afgeweken van de bepalingen die in artikel 80b zijn opgesomd. Een van deze bepalingen is artikel 17, waarin is geregeld dat aan iedere jeugdige een kamer wordt toegewezen. Het doel van het op nemen van artikel 17 is een experiment mogelijk te maken waarbij jeugdigen op niet-vrijwillige basis bij elkaar op een kamer worden geplaatst.

Het experimenteren met meerpersoonskamergebruik in jeugdinrichtingen is niet gewenst. Er bestaan geen aanwijzingen dat het meerpersoonskamergebruik in het belang van de jeugdige zou kunnen zijn. De verwijzing naar artikel 17 in artikel 80b moet dan ook worden geschrapt zodat een experiment met meerpersoonskamergebruik is uitgesloten.

Van Velzen