Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031907 nr. 15

31 907
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket)

nr. 15
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2010

Bij brief van 16 november 2009 (Kamerstukken 31 907, nr. 10) heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal onderwerpen in het kader van het wetsvoorstel EU-BTW-pakket. In die brief ben ik onder andere ingegaan op de stand van zaken rondom de invoering van het nieuwe proces voor verzoeken van ondernemers voor teruggaaf van in andere EU-lidstaten betaalde BTW. Graag informeer ik u met deze brief over de stand van zaken van de invoering per 1 januari 2010.

Het wetsvoorstel EU-BTW-pakket valt in twee delen uiteen, namelijk de wijzigingen in de plaats van dienst (inclusief invoering opgaaf intracommunautaire diensten en versnelling van de intracommunautaire opgaaf leveringen) en de introductie van het nieuwe proces voor BTW-teruggaaf.

Plaats van dienst

De wijzigingen in de ondersteunende systemen bij de Belastingdienst voor de plaats van dienst en de opgaaf intracommunautaire prestaties zijn tijdig gerealiseerd. De BTW-aangifte is aangepast per 1 januari 2010. De gecombineerde kwartaalopgaaf intracommunautaire prestaties (voor leveringen en diensten) wordt in april 2010 uitgerold. Ondernemers die de opgaaf intracommunautaire leveringen thans via BAPI en op papier indienen, kunnen vanaf heden de maandelijkse opgaaf voor leveringen 2010 ook langs deze weg indienen.

BTW-teruggaaf

Met betrekking tot de BTW-teruggaaf heb ik in de hierboven genoemde brief aangegeven dat bij het uitblijven van bijzondere bevindingen in het testtraject voor VRCA (VAT refund core asset), Nederland per 1 januari 2010 in staat zou zijn verzoeken van Nederlandse ondernemers via een aparte webingang te ontvangen en door te sturen. In het voortgezette testtraject zijn voor VRCA in december 2009 evenwel enkele bevindingen naar voren gekomen die ertoe hebben genoodzaakt om in de geplande oplevering van VRCA een fasering aan te brengen. Eind december is geconcludeerd dat de versie van VRCA die per 1 januari jl. zou kunnen worden uitgerold, nog onvolkomenheden bevat met betrekking tot de functionaliteit en performance.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers en intermediairs adequaat een verzoek kunnen indienen, zijn begin januari in VRCA aanpassingen aangebracht, die nu worden getest. Het voornemen is op 18 januari a.s. over te gaan tot de uitrol van de aangepaste versie van VRCA waarin de belangrijkste tekortkomingen zijn weggewerkt.

De genoemde bevindingen hebben mede een EU-oorzaak. Zo bleek in december dat in de EU-uitwisselingsprotocollen een ongerechtigheid is geslopen, waardoor bij de uitrol van de versie van VRCA die per 1 januari stond gepland, het risico bestond dat deze verzoeken – ondanks het verkregen EU-certificaat – op het EU-netwerk geweigerd zouden worden. Ondernemers liepen daarmee het risico dat zij het verzoek op een later moment opnieuw zouden moeten doen. Dit werd niet wenselijk geacht. Het betreft hier circa 2000 ondernemers en intermediairs die een autorisatie hebben gekregen om al in januari 2010 verzoeken in te dienen. Aan deze ondernemers en intermediairs is inmiddels medegedeeld dat zij vanaf 18 januari a.s. hun verzoeken kunnen indienen. Met de ondernemingsorganisaties heeft hierover contact plaatsgevonden; daarbij is gebleken is dat de fasering voor de ondernemers niet tot noemenswaardige problemen leidt.

Hoewel dit niet noodzakelijk is, wordt door Nederland ter facilitering van de grotere ondernemingen of hun dienstverleners die bij het teruggaafverzoek massaal gegevens aanleveren, een apart elektronisch kanaal opengesteld waarin de gevraagde gegevens vanuit de eigen administratieve software kunnen worden ingelezen. Niet alle EU-lidstaten bieden deze voorzieningen aan de ondernemers overigens aan.

Eerder heb ik al aan de Tweede Kamer gemeld dat deze faciliteit op een later tijdstip dan 1 januari wordt opgeleverd. Mijn verwachting was dat deze voorziening eind januari 2010 werkzaam zou zijn. De hiervoor genoemde fasering voor de uitrol van VRCA heeft ook effecten voor de oplevering van deze specifieke faciliteit binnen VRCA. Voor zover thans kan worden overzien zal dit kanaal begin maart 2010 beschikbaar zijn.

De Tweede Kamer heeft ook gevraagd op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten, met name de ons omringende landen.

Recent hebben zes EU-lidstaten (Oostenrijk, Bulgarije, Estland, Finland, Slovenië en Slowakije) aangegeven volledig klaar te zijn. Tien lidstaten, waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, hebben aangegeven in januari in ieder geval verzoeken om BTW-teruggaaf te kunnen ontvangen. Van de overige landen is thans geen actuele informatie beschikbaar.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager