Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031907 nr. 14

31 907
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket)

nr. 14
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2009

In de Memorie van Antwoord toegezonden bij brief van 16 november jl. met kamerstuk 31 907, nr. C aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie BTW-pakket), nr. 31 907, heb ik toegezegd het concept van de ministeriële regeling gebaseerd op de nieuwe bepalingen van de Wet op de omzetbelasting 1968 te communiceren.

Dit concept is als bijlage bij deze brief gevoegd.1 De bepalingen van dit concept zullen later deze maand definitieve vorm krijgen in een ministeriële regeling die hetzij alleen de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 wijzigt, hetzij naast genoemde regeling tevens verschillende andere ministeriële regelingen inzake belastingen wijzigt.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.