Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031907 nr. 12

31 907
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket)

nr. 12
Brief van de staatssecretaris van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2009

Inleiding

In mijn brief van 16 november jl. met (Kamerstuk 31 907, nr. 10) met nadere informatie omtrent een aantal zaken die verband houden met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie BTW-pakket), nr. 31 907, heb ik u over de BTW-richtsnoeren van het BTW-comité toegezegd deze met u te delen zodra deze vaststaan.

Met deze brief wordt aan die toezegging gevolg gegeven.

BTW-richtsnoeren

Bijgevoegd treft u de definitieve versie aan van de richtsnoeren die uit twee vergaderingen van het BTW-comité zijn voortgekomen.1 Nederland onderschrijft de inhoud van alle hierbij vastgestelde richtsnoeren en zal deze ter uitvoering onder de eenheden van de Belastingdienst verspreiden.

De BTW-richtsnoeren van de 89e vergadering zijn nog niet definitief vastgesteld. Zodra dit het geval is, zullen deze eveneens aan u bekend worden gemaakt.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.