Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031907 nr. 11

31 907
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket)

nr. 11
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2009

Ontvangen ter Griffie van de Tweede kamer op 17 november 2009.

De voordracht voor het koninklijk besluit kan niet eerder worden gedaan dan op 1 december 2009.

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van .. december 2009 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket).1

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel VII, tweede lid, van het hiervoor bedoelde voorstel van wet (31 907) dat momenteel aanhangig is bij de Eerste Kamer.

Zoals is aangegeven en gemotiveerd in mijn brief van heden aan beide Kamers (Kamerstuk 31 907, nr. 10) is het van groot belang dat Nederland net als de andere lidstaten van de Europese Unie de implementatie van de richtlijnen tijdig per 1 januari 2010 realiseert en dat het bedrijfsleven en de belastingdienst daarover zo snel mogelijk zekerheid hebben.

Indien beide Kamers akkoord gaan met dit ontwerpbesluit kan het wetsvoorstel na aanvaarding door de Eerste Kamer en bekrachtiging door de Koningin onmiddellijk worden gevolgd door het koninklijk besluit waarin de inwerkingtreding van de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2010 is vastgelegd.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.