31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 62
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SPIES EN JANSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 9 februari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel M, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ma

Aan artikel 32 wordt een lid toegevoegd, luidende:

11. Een netbeheerder publiceert jaarlijks op geschikte wijze een verslag van de afzonderlijke boekhouding, bedoeld in het derde lid, en de gegevens waaruit blijkt dat de netbeheerder voldoet aan de regels omtrent een goed financieel beheer, bedoeld in artikel 10e, eerste lid.

II

Na artikel II, onderdeel T, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ta

Aan artikel 43 wordt een lid toegevoegd, luidende:

9. Een netbeheerder publiceert jaarlijks op geschikte wijze een verslag van de afzonderlijke boekhouding, bedoeld in het tweede lid, en de gegevens waaruit blijkt dat de netbeheerder voldoet aan de regels omtrent een goed financieel beheer, bedoeld in artikel 18a, eerste lid.

Toelichting

De financiële situatie van de netbeheerders is van groot belang voor het kunnen uitvoeren van de wettelijke taken, zoals een betrouwbaar transport en voldoende investeringen in het net. Daarnaast is het van belang dat netbeheerders en hun aandeelhouders het net niet gebruiken als middel om een onredelijk hoog rendement te behalen. Uit het winstenonderzoek van de NMa in 2007 en uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2009 naar de tariefregulering blijkt de noodzaak om meer transparantie te verkrijgen over de financiële situatie van individuele netbeheerders. Een jaarlijks openbaar verslag over de afzonderlijke boekhouding kan hieraan in belangrijke mate bijdragen. Met deze regeling wordt aangesloten op de afzonderlijke boekhouding die netbeheerders reeds op grond van de huidige wet moeten bijhouden. Daarmee worden additionele administratieve lasten beperkt. Om recht te doen aan het advies van Actal van 5 februari 2010 (dat is opgenomen in amendement nr. 23 herdruk) en om de nalevingskosten en administratieve lasten verder te beperken, verplicht dit gewijzigde amendement niet tot het opstellen van een accountantsverklaring. Ten tweede benadrukken de indieners naar aanleiding van het advies van Actal dat deze wetswijziging de mogelijkheid openlaat om de betreffende documenten elektronisch te publiceren. Dat betekent dat netbeheerders geen drukkosten hoeven te maken.

Spies

Jansen

Naar boven