31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 56
MOTIE VAN HET LID SAMSOM

Voorgesteld 2 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat om voorrang te verkrijgen een installatie voor 100% duurzaam moet zijn;

van mening, dat een dergelijke norm te rigide is, omdat daarmee installaties met een forse bijstook van biomassa buiten de boot vallen;

verzoekt de regering om installaties met meer dan 50% biomassa bijstook eveneens voorrang te geven in het geval van congestie;

verzoekt de regering dit zo spoedig mogelijk te regelen in de AMvB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Naar boven