31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 53
MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 2 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet het onwenselijk acht om interconnectoren te betrekken bij congestiemanagement om binnenlandse congestie op te lossen;

overwegende, dat de geldende Europese regelgeving netbeheerders toestaat gebruik te maken van interconnectoren in een systeem van congestiemanagement indien dit kostentechnisch de beste oplossing biedt;

overwegende, dat het zaak is dat binnenlandse congestie op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze wordt opgelost;

verzoekt de regering interconnectoren niet bij voorbaat uit te sluiten van deelname aan congestiemanagement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Zijlstra

Jansen

Naar boven