31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 52
MOTIE VAN DE LEDEN SPIES EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 2 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Gas- en Elektriciteitswet (31 904) goede maatregelen bevat om de werking van de groothandelsmarkt voor gas te verbeteren en duurzame stroom in geval van congestie met voorrang toegang tot het net te geven;

overwegende, dat het van belang is om de effecten van deze maatregelen in de praktijk nauwgezet te volgen;

verzoekt de regering de werking van de maatregelen met betrekking tot de gasmarkt en «voorrang voor duurzaam» een jaar na het operationeel worden te evalueren en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven