31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 50
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 2 februari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, wordt in artikel 39f, derde lid, de volgende zinsnede toegevoegd: , gelet op het belang van een duurzame, betrouwbare en efficiënte energievoorziening.

II

In artikel II, onderdeel G, wordt in artikel 20e, derde lid, de volgende zinsnede toegevoegd: , gelet op het belang van een duurzame, betrouwbare en efficiënte energievoorziening.

Toelichting

De minister krijgt vergaande bevoegdheden bij het beoordelen van investeringen in het hoogspanningsnet en het gastransportnet. Dit amendement beoogt dat de beoordeling in ieder geval voldoet aan de criteria van duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Met efficiëntie wordt economische efficiëntie bedoeld, aan de investering moet een afweging van kosteneffectiviteit en maatschappelijke kosten en baten ten grondslag liggen.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven