31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 35
AMENDEMENT VAN HET LID ZIJLSTRA

Ontvangen 21 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, punt 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding «en» aan het slot van punt d vervalt.

2. Na onderdeel d worden vier onderdelen ingevoegd, luidende:

da. aangeeft welke capaciteitsknelpunten in de door hem beheerde netten bestaan en welke maatregelen hij zal nemen om deze op te heffen,

db. aangeeft welke investeringen hij zal doen om de capaciteitsknelpunten op te heffen;

dc. aangeeft welke investeringen hij zal doen voor de vervanging en uitbreiding van de door hem beheerde netten, dd. aangeeft binnen welke termijnen hij voornoemde investeringen zal doen, en.

II

Artikel II, onderdeel H, punt 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt het woordje «wordt» vervangen door: worden.

2. In de aanhef wordt de zinsnede «twee onderdelen» vervangen door: zes onderdelen.

3. Na de aanhef worden vier onderdelen ingevoegd, luidende:

0d. aangeeft welke capaciteitsknelpunten in de door hem beheerde netten bestaan en welke maatregelen hij zal nemen om deze op te heffen,

1d. aangeeft welke investeringen hij zal doen om de capaciteitsknelpunten op te heffen;

2d. aangeeft welke investeringen hij zal doen voor de vervanging en uitbreiding van de door hem beheerde netten,

3d. aangeeft binnen welke termijnen hij voornoemde investeringen zal doen,.

Toelichting

Met het wetsvoorstel wordt de tariefregulering zodanig aangepast dat de investeringen die de netbeheerder ter uitvoering van zijn in artikel 16, lid 1, Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 10, lid 1, Gaswet opgenomen wettelijke taken moet doen kunnen worden gedekt door de transporttarieven. De keerzijde hiervan is dat de netbeheerder de inkomsten uit de nettarieven dient aan te wenden voor onderhoud, vervanging en uitbreiding van de netten. Met de voorgestelde regeling wordt vastgelegd dat de inkomsten uit transporttarieven mede zullen worden aangewend voor investeringen in de door de netbeheerder beheerde netten. In het door de netbeheerder vast te stellen capaciteitsplan dient te worden aangegeven welke capaciteitsknelpunten zich in de door hem beheerde netten voordoen. Onder een capaciteitsknelpunt wordt bedoeld een netdeel of een onderdeel van een net waarvan de capaciteit op enig moment minder bedraagt of zal bedragen dan de geraamde behoefte aan capaciteit voor het transport van gas of elektriciteit, waarbij rekening wordt gehouden met door de netbeheerder redelijkerwijs aan te houden marges omtrent nauwkeurigheid en onzekerheid. In het capaciteitsplan moet de netbeheerder aangeven welke maatregelen zullen worden genomen om in het capaciteitsplan genoemde capaciteitsknelpunten op te heffen. Tevens dient als onderdeel van het capaciteitsplan de netbeheerder te voorzien in een investeringsplan. Dit investeringsplan moet inzichtelijk maken op welke wijze de netbeheerder uitvoering geeft aan zijn wettelijke taken zoals het in werking hebben van de door hem beheerde netten, het onderhouden en vervangen van netten en het uitbreiden van de netten.

Zijlstra

Naar boven