31 904
Titel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang van duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen in deze wetten

nr. 27
AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM

Ontvangen 13 januari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, vierde onderdeel, wordt het zesde lid, als volgt gewijzigd:

1. Onder a, wordt na «deze aansluiting» de volgende zinsnede ingevoegd: op het dichtstbijzijnde punt in het net met voldoende capaciteit en de juiste druk,.

2. Onder b, wordt na «dit aansluitpunt» de volgende zinsnede ingevoegd: , op het dichtstbijzijnde punt in het net met voldoende capaciteit en de juiste druk.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat aansluitingen, en het recht op een gasaansluiting, zo logisch en efficiënt mogelijk worden ingevuld. Dit mede om de maatschappelijke kosten hiervan zo veel mogelijk te beperken. Voorkomen dient ook te worden dat kleinverbruikers het recht zouden kunnen krijgen op een aansluiting op het hogedruknet, vanwege de daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s. Het recht op aansluiting zou daarom ingeperkt moeten worden tot aansluiting op het dichtstbijzijnde punt in het net met voldoende capaciteit en de juiste druk.

Samsom

Naar boven