31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 24
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 13 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel J, komt te luiden:

J

Artikel 24, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het einde van de eerste volzin wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: , tenzij het transport van duurzame elektriciteit of van elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling betreft.

2. De tweede volzin komt te luiden: Een weigering transport uit te voeren als bedoeld in de vorige volzin is met redenen omkleed, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op congestiemanagement.

Toelichting

Dit amendement verduidelijkt dat een netbeheerder te allen tijde duurzame elektriciteit en elektriciteit opgewekt in een hoogrenderende WKK installatie moet transporteren. Producenten van groene energie en hoogrenderende WKK hebben gegarandeerd en bij voorrang toegang tot het net. Bij dispatching van productie-installaties dienen netbeheerders voorrang, respectievelijk vrijstelling te verlenen aan producenten van duurzame energie en hoogrenderende WKK.

Vendrik

Naar boven