31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 12 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel K, artikel 24a, komt in het vierde lid de laatste volzin te luiden: Het bedrag verschilt voor verschillende producenten in het congestiegebied, waarbij de hoogte van het bedrag omgekeerd evenredig is aan de duurzaamheid van de opgewekte elektriciteit.

Toelichting

Het bestaande artikel 24a, vierde lid, biedt de mogelijkheid om de vergoedingen die producenten moeten betalen in verband met de kosten die samenhangen met het congestiemanagement te differentiëren.

Het amendement regelt dat deze differentiatie zodanig dient te zijn dat de vergoeding lager is naarmate de opgewekte stroom duurzamer is. Onder duurzaamheid wordt in dit geval mede verstaan energie-efficiency, bij elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen.

Jansen

Naar boven