Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031899 nr. 15

31 899
Nota Overgewicht

nr. 15
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2009

Naar aanleiding van de brief over «Uitvoering aangenomen moties inzake nota overgewicht» (31 899-14) heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij in haar procedurevergadering van 25 november jl. gevraagd naar toezending van het nieuwe Convenant Overgewicht voorzien van een kabinetsreactie alsmede een overzicht van de bereikte resultaten van het oude convenant in de afgelopen vijf jaar.

Hierbij zend ik u het Convenant Gezond Gewicht 2010–2014 (Bijlage 1) en het eindrapport met een overzicht van de resultaten van het Convenant Overgewicht 2005–2009 in een gedrukte (Bijlage 2) en een digitale versie (Bijlage 3).1

Het Convenant Gezond Gewicht (hierna: Convenant) is een vervolg op het Convenant Overgewicht. Ik zie een meerwaarde in een voortzetting vanwege de parallellie van belangen op dit thema. Naar aanleiding van het Convenant Overgewicht bleek dat nieuwe afspraken tussen partijen concreter zouden moeten zijn om slagvaardiger te kunnen optreden en om optimaal resultaat te kunnen behalen. De ambitie in het Convenant is om de trend in overgewicht én obesitas bij zowel kinderen als volwassenen te laten dalen.

Het Convenant bestaat uit een koepelconvenant dat vooral ambities op hoofdlijnen, organisatorische en procedurele afspraken bevat en vier inhoudelijke deelconvenanten gericht op intersectoraal lokaal beleid JOGG, werk, school en consument & vrije tijd. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en is de Nederlandse versie van de Franse Epode-methode om op lokaal niveau overgewicht bij kinderen terug te dringen. De deelconvenanten bevatten eigen ambities en inspanningsverplichtingen op het gebied van het desbetreffende deelconvenant.

Ik heb hoge verwachtingen van het Convenant en heb er het volste vertrouwen in dat de partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage zullen leveren om gezamenlijk de algemene ambitie te realiseren.

De voortgang van het Convenant en de resultaten ervan zullen worden gemonitord. Ik zal u jaarlijks hiervan op de hoogte houden.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.