Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031891 nr. 10

31 891
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 februari 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, wordt na onderdeel 2a een onderdeel ingevoegd, luidende:

2b. In onderdeel a van de definitie van «registerhouder», wordt de zinsnede «2.2.1 tot en met 2.2.4 en 2.3.1 tot en met 2.3.4» vervangen door: 2.2.1 tot en met 2.2.4B en 2.3.1 tot en met 2.3.4A.

B

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd. Luidende:

Aa

In artikel 1:48, eerste lid, wordt na «, 2:43» ingevoegd: , 2:54h.

C

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In artikel 1, onder 2° van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht na «2:50, eerste lid,» ingevoegd «2:54g, eerste lid,», wordt na «2:106a, eerste lid,» ingevoegd «2:121a, eerste lid,», wordt na «3:7, eerste en vierde lid,» ingevoegd «3;19a,», wordt na «3:35,» ingevoegd «3:35a, eerste lid,», wordt na «3:196,» ingevoegd «3:267a, 3:267b, eerste tot en met het derde lid,», en wordt na «4:62, eerste lid,» ingevoegd «4:71, 4:71b, tweede en derde lid, 4:71c, eerste en tweede lid, 4:71d,».

Toelichting

Toelichting A

In het wetsvoorstel was verzuimd de afdelingen waarnaar wordt verwezen in de definitie van registerhouder in artikel 1:1 uit te breiden met de afdelingen 2.2.4B en 2.3.4a.

Toelichting B

DNB toetst preventief op vakbekwaamheidseisen indien de PPI tevens bemiddelaar, gevolmachtigde agent of adviseur is. DNB zal hier echter niet zelf toetsen of de vergunningaanvrager voldoet aan de gedragsaspecten waaronder vakbekwaamheid, maar zal het advies van de gedragstoezichthouder, de AFM, vragen. Deze samenwerking tussen DNB en AFW is neergelegd in 1:48 en wordt nu ook op de PPI van toepassing verklaard.

Toelichting C

In de Wet op de economische delicten (WED) wordt de overtreding van hier genoemde artikelen als economisch delict bestempeld. Dit was verzuimd in de eerste wetswijziging. Indien – bijvoorbeeld – een PPI zonder de in artikel 2:54g bedoelde vergunning opereert, wordt dit door de WED strafbaar gesteld.

De minister van Financiën,

W. J. Bos

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner