Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731865 nr. 98

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 98 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2017

Jaarlijks doet de vaste commissie voor Financiën een voorstel voor het focusonderwerp in de verantwoording.

De commissie stelt de Kamer voor om twee thema’s als focusonderwerpen te benoemen voor de verantwoording over het jaar 2017, te behandelen in mei 2018: «Toetsbare beleidsplannen» en «Verplichtingen: pijler van het budgetrecht».

Toetsbare beleidsplannen

In 2016 heeft de Kamer gekozen voor «Focus op beleidstoetsing» als focusonderwerp voor de verantwoording over 2016. Beleid van de rijksoverheid wordt door middel van evaluaties periodiek tegen het licht gehouden en getoetst op de doelstellingen die ermee werden beoogd. Zo weet de Kamer welke resultaten worden bereikt met de uitgaven die zij autoriseert.

Het evalueren van beleid wordt makkelijker als daarmee al rekening wordt gehouden bij het maken van nieuwe beleidsplannen. Het moet duidelijk zijn welke doelen met het beleid worden nagestreefd, wat de financiële gevolgen zijn, en, waar mogelijk, welke doelmatigheid wordt verwacht. Deze ambitie blijkt onder meer uit de Comptabiliteitswet 2016. Met mogelijk een nieuw kabinet en dus nieuwe plannen voor Nederland is dit het aangewezen jaar om stappen te zetten met deze ambitie. Daarom stelt de commissie «Toetsbare beleidsplannen» voor als focusonderwerp.

Verplichtingen: pijler van het budgetrecht

Het budgetrecht van de Kamer rust op twee pijlers: de financiële verplichtingen en de uitgaven die uit de verplichtingen voortkomen. Van de uitgaven die het kabinet op Prinsjesdag voorstelt is gemiddeld meer dan 95% reeds juridisch verplicht (Kamerstuk 31 865, nr. 76). Het budgetrecht staat of valt daarmee met de goedkeuring en controle van de financiële verplichtingen.

Nieuwe plannen voor Nederland betekenen ook nieuwe financiële verplichtingen en mogelijk het «openbreken» van bestaande verplichtingen. Dit alles moet op een goede, transparante en controleerbare wijze aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. Om dit inzichtelijk te maken en het budgetrecht te bestendigen stelt de commissie «Verplichtingen: pijler van het budgetrecht» eveneens voor als focusonderwerp.

De commissie beveelt aan om een afschrift van deze brief te sturen aan het kabinet en aan de Algemene Rekenkamer, met het verzoek om een reactie.

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Duisenberg

De griffier van de vaste commissie voor Financiën, Berck