Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731865 nr. 94

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 94 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2017

Graag feliciteren wij alle leden van de Tweede Kamer van harte met hun beëdiging.

Hierbij ontvangt u van ons een bundel factsheets: Rijk in uitvoering1, een selectie van thema’s die ons inziens de komende tijd aandacht van het parlement vragen. Het zijn factsheets waarmee de leden van uw Kamer op onderwerp in een compacte vorm «bijgepraat» worden.

De vaste commissie voor Financiën heeft ons inmiddels verzocht om een toelichtende briefing. Daar gaan we op 20 april a.s. graag op in. Mochten andere vaste commissies een nadere toelichting willen op specifieke factsheets, dan dit graag combineren met een briefing over het verantwoordingsonderzoek dat op 17 mei a.s. verschijnt.

Een aantal elementen uit de factsheets zal wellicht ook de revue passeren op de bijeenkomst die de Tweede Kamer op 10 mei a.s. in samenwerking met de Algemene Rekenkamer organiseert in ons gebouw.

In deze bundel factsheets gaat het steeds om de volgende vragen: wat speelt er, wie is verantwoordelijk, om hoeveel geld gaat het, wat zijn de risico’s en waar vind ik relevante informatie? Uiteraard vormt het onderzoek dat wij doorlopend uitvoeren om vast te stellen of belastinggeld op een verantwoorde manier geïnd en besteed wordt de basis voor de 18 factsheets. We hopen u met deze bundel te helpen bij de start van het wetgevend en controlerend werk.

Uw Kamer kent de Algemene Rekenkamer van haar jaarlijks verantwoordingsonderzoek, dat op de derde woensdag van mei (Verantwoordingsdag) wordt gepubliceerd en voortvloeit uit onze taak die in de Grondwet en de Comptabiliteitswet 20012 is vastgelegd. In het verantwoordingsonderzoek staat de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten centraal, samen met de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de beleidsinformatie van ministers aan het parlement.

Daarnaast brengen we door het jaar heen op uiteenlopende beleidsterreinen rapporten, brieven en webdossiers uit over doelmatigheidsonderzoeken. In dit type onderzoek onderzoeken we of beleid tot de gewenste resultaten leidt. De focus ligt daarbij op het presteren en functioneren van de rijksoverheid en de daaraan verbonden instellingen. Integriteit, transparantie en publieke verantwoording zijn daarbij kernbegrippen.

Geregeld stemmen wij onze onderzoeken af op de wensen van de Kamer, zodat onze producten goed ten dienste zijn van uw controlerende taak. Hiervoor vindt regulier overleg plaats met uw vaste commissie voor Financiën.

Alle onderzoeken publiceren wij op www.rekenkamer.nl. Onze onderzoeksrapporten en brieven worden naar uw Kamer gestuurd en verschijnen als Kamerstuk.

Bij nieuwe publicaties bieden wij uw Kamer een briefing aan. Bij deze besloten bijeenkomsten, vlak voor de publicatie, licht een collegelid bijgestaan door onderzoekers, de uitkomsten van het onderzoek toe, inclusief de bestuurlijke reactie van de betrokken bewindspersoon.

De meeste onderzoeken doen wij op eigen initiatief, waarbij onze strategie 2016–2020 Inzicht als basis voor vertrouwen 3 houvast biedt. Zo ligt er extra focus op houdbare overheidsfinanciën, ontvangsten en inzicht in de premiesectoren zorg en sociale zekerheid. De onderzoeksonderwerpen kiezen wij op basis van verkenningen aangaande ontwikkelingen bij de rijksoverheid en analyses van beleidsresultaten. De mogelijkheid bestaat dat de Kamer of bewindspersonen de Algemene Rekenkamer verzoeken een onderzoek uit te voeren. Hiervoor heeft de Tweede Kamer een procedure in het reglement van orde opgenomen. Uiteindelijk beslist de Algemene Rekenkamer of zo’n verzoek gehonoreerd wordt. Bij die afweging staat onder meer de vraag centraal of de inzet van onze unieke wettelijke bevoegdheden nodig is voor een onderzoek: wij zijn bevoegd om bij alle dienstonderdelen van het Rijk alle goederen, administraties, documenten en andere informatiedragers te onderzoeken. Recente voorbeelden van verzoekonderzoeken zijn die naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst, het functioneren van uitvoeringsorgaan UWV en de ontwikkeling van een onderwijsmonitor.

De drempel voor toegang tot informatie voor de Algemene Rekenkamer is laag, de drempel voor het publiceren ervan is hoog. Wij publiceren in principe geen vertrouwelijke of geheime informatie of persoonsgegevens.

Waar nuttig en nodig werken we samen met andere onderzoeksinstellingen, met lokale en regionale rekenkamers en met collega-instellingen in het buitenland. Binnen de wereldorganisatie van nationale rekenkamers is de Algemene Rekenkamer een actieve speler. Zo hebben wij de afgelopen jaren het voorzitterschap bekleed van de Europese tak, EUROSAI.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

De Comptabiliteitswet 2001 zal vervangen worden door de Comptabiliteitswet 2016 die inmiddels door de Staten-Generaal is goedgekeurd. Datum inwerkingtreding nog onbekend.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl