31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2011

Met het ontstaan van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ligt er voor mij de uitdaging u in september van dit jaar één geïntegreerde EL&I-begroting 2012 aan te bieden. Eerder dit jaar heb ik via de Incidentele Suppletoire Begroting de beide begrotingen 2011 van de voormalige ministeries samengebracht op één begrotingshoofdstuk. Met de EL&I-begroting 2012 wil ik een stap verder gaan en u een geïntegreerde begroting aanbieden. Graag wil ik u met deze brief informeren over de nieuwe indeling van de EL&I-begroting en de daarbij door mij gehanteerde uitgangspunten.

Uitgangspunten

Het vertrekpunt is dat de begrotingsstructuur dienstbaar is aan het budgetrecht van uw Kamer. De autorisatie van de departementale middelen door uw Kamer vindt plaats op het niveau van de begrotingsartikelen, waarbij de beleidsdoelen en -resultaten op het betreffende artikel leidend zijn. De indeling in begrotingsartikelen is daarom een weerspiegeling van de beleidsdoelen van het ministerie van EL&I.

Ik hecht aan een begrotingspresentatie waarin duidelijke doelen worden gesteld en zichtbare maatschappelijke resultaten worden beoogd. De nieuwe begrotingspresentatie «Verantwoord Begroten» (Kamerstuk 31 865 nr. 26), die door de minister van Financiën met uw Kamer is besproken, is hierbij het uitgangspunt. Deze nieuwe begrotingspresentatie dient uiterlijk in de begroting 2013 volledig te zijn doorgevoerd in de departementale begrotingshoofdstukken. Om dit te realiseren zet ik met de begroting 2012 de eerste stappen om de begrotingspresentatie in lijn te brengen met «Verantwoord Begroten».

Naast het uitgangspunt dat herkenbare en beïnvloedbare beleidsdoelen de basis vormen voor de indeling naar begrotingsartikelen, dient ook de duurzaamheid van de begroting geborgd te zijn, zodat er in meerjarig perspectief verantwoording afgelegd kan worden over de bereikte beleidsresultaten.

Begrotingsindeling

Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten heb ik gekozen voor een begrotingsindeling die tevens een passende structuur biedt voor de presentatie en verantwoording van de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord.

De belangrijke beleidsthema’s van de voormalige ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komen hierin herkenbaar terug. Tegelijk heb ik synergie bereikt door een aantal begrotingsartikelen samen te voegen, mede naar aanleiding van de keuzes in het regeerakkoord. Onder andere de voorgenomen decentralisatie van het natuurbeleid en het regionaal economisch beleid gaf hiertoe aanleiding. Binnen deze nieuwe structuur zal ik in de begroting 2012 op inzichtelijke wijze de beleidsmatige en financiële informatie presenteren over het topsectoren-beleid, dat vorm krijgt binnen uiteenlopende beleidsthema’s.

Tevens zal ik, conform de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten, de samenvoeging doorvoeren van de apparaatsuitgaven van het kernministerie en de onder mijn ministerie vallende diensten op één centraal apparaatsartikel.

Het resultaat is een begroting met acht beleidsartikelen en twee niet-beleidsartikelen, die optimaal de beleidsdoelen van het ministerie van EL&I weerspiegelen. In bijlage 1 is op hoofdlijnen de nieuwe door mij voorgestane begrotingsindeling opgenomen en nader toegelicht.1 In bijlage 2 is voor uw informatie een conversietabel opgenomen waarin de oude en nieuwe begrotingsindeling naast elkaar zijn gezet.1

Hiermee presenteer ik u een bestendige, duurzame en herkenbare begrotingsindeling die dienstbaar is aan het budgetrecht van uw Kamer. Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en zal u in september 2011 conform de voorgestelde indeling de nieuwe geïntegreerde begroting presenteren.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven