31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2011

Zoals eerder aangekondigd1 stuur ik u de evaluatie van het Experiment Verbetering Verantwoording en Begroting (bijlage 1)2. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de Algemene Rekenkamer. Om deze reden treft u ook een aanbiedingsbrief aan van de Algemene Rekenkamer2.

De resultaten van deze evaluatie zijn meegenomen in voorstellen voor Verantwoord Begroten waarover u in een aparte brief wordt geïnformeerd4.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


X Noot
1

Tweede Kamerstuk 31 865, nr. 21, vergaderjaar 2009–2010.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven