31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2022

Hierbij stuur ik u de evaluatie1 – bestaande uit een hoofdrapport en onderzoeksbijlage – van de eerste ervaringen met de Strategische Evaluatie Agenda (SEA), die op 10 maart 2021 aan uw Kamer is toegezegd. De evaluatie is extern uitgevoerd door het bureau Berenschot.

De SEA is een nieuw instrument in het evaluatiestelsel dat moet bevorderen dat relevante en bruikbare inzichten in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid tijdig beschikbaar komen. Sinds 2021 biedt de SEA per departement een overzicht van de belangrijke beleidsthema’s, een korte toelichting per thema waar de behoefte aan inzicht ligt en een daarbij passende agendering van evaluatieonderzoek.

In de evaluatie heeft Berenschot antwoord gegeven op de vraag: «Hoe zouden de SEA’s zelf en/of het proces van totstandkoming verbeterd kunnen worden?». De observaties en leerpunten in dit evaluatierapport bieden waardevolle aanknopingspunten voor de departementen om verdere invulling aan de SEA te geven. In lijn met het advies van de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit ondersteun ik de oproep om in de verschillende Kamercommissies met de departementen te spreken over de onderwerpen op de SEA, over de planning van onderzoek en over evaluatie van beleid.

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven