31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 125 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2018

De commissie Financiën heeft op 14 maart 2018 de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) benoemd tot rapporteurs voor het verslaggevingsstelsel van de rijksoverheid. Het verslag van de rapporteurs is besproken bij de procedurevergadering van de commissie Financiën van 19 december 2018. De commissie Financiën heeft besloten dit verslag openbaar te maken.

Hierbij bied ik u een exemplaar van het verslag aan1.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

De griffier van de commissie, Weeber


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven