Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931858 nr. 18

31 858
Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

nr. 18
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 18 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In onderdeel R van artikel 1.10 wordt aan artikel 6.2 een lid toegevoegd, luidende:

5. Het eerste lid is niet van toepassing op het lozen ten gevolge van het gebruik van meststoffen op agrarische gronden in uiterwaarden en buitendijkse gebieden in het kader van de normale agrarische bedrijfsuitoefening, voor zover daaromtrent regels zijn gesteld bij of krachtens de Meststoffenwet.

Toelichting

Met het amendement wordt beoogd dubbele regelgeving te voorkomen. Het gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw kent eigen beleidskaders en is strak gereguleerd.

Koppejan

Neppérus