Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931858 nr. 13

31 858
Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

nr. 13
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 17 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 1.10 wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel R, wordt aan artikel 6.2 een lid toegevoegd, luidende:

5. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik van hulpstoffen op oevergronden in agrarisch gebruik.

II

In onderdeel Za wordt na punt 5 wordt een punt ingevoegd, luidende:

6. Na het vierde lid (nieuw) wordt onder vernummering van het vijfde lid (nieuw) tot zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

5. Voor de toepassing van het derde lid, onderdeel c, wordt onder lozingen niet verstaan het gebruik van hulpstoffen in het kader van de agrarische bedrijfsvoering op gronden in agrarisch gebruik.

Toelichting

Met het amendement wordt beoogd dubbele regelgeving te voorkomen. Het gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw kent eigen beleidskaders en is strak gereguleerd.

Koppejan

Neppérus