Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931858 nr. 11

31 858
Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 10 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 10.1 wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel R, wordt aan artikel 6.2 een lid toegevoegd, luidende:

5. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik van hulpstoffen op gronden in agrarisch gebruik.

II

Onderdeel Za wordt als volgt gewijzigd:

A. In punt 2 komt de aanhef te luiden: Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

B. Na punt 3 wordt een punt ingevoegd, luidende:

3a. Na het vierde lid (nieuw) wordt onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

5. Voor de toepassing van het derde lid (nieuw), onderdeel c, wordt onder lozingen niet verstaan het gebruik van hulpstoffen in het kader van de agrarische bedrijfsvoering op gronden in agrarisch gebruik.

Toelichting

Met het amendement wordt beoogd dubbele regelgeving te voorkomen. Het gebruik van hulpstoffen in de landen tuinbouw kent eigen beleidskaders en is strak gereguleerd.

Koopmans