Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931858 nr. 10

31 858
Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 juni 2009

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

Onderdeel Da van artikel 1.10 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidend:

2. In artikel 2.12, zesde lid, wordt «artikel 7.18, eerste lid» vervangen door: artikel 7.17, eerste lid.

B

Artikel 1.15 wordt gewijzigd als volgt:

a. Onderdeel B wordt gewijzigd als volgt:

1°. In onderdeel A wordt in artikel 39g, tweede lid, aan het slot van de aanhef een dubbele punt geplaatst.

2°. In onderdeel A vervalt in artikel 39h het tweede lid, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

3°. In onderdeel B wordt «39e,» vervangen door: 39c, derde lid, 39e,.

b. In onderdeel C wordt in onderdeel A van artikel V «, 39c, derde lid» vervangen door: 39c, derde lid, 39e,.

C

In artikel 1.18 wordt na onderdeel Q een onderdeel ingevoegd, luidend:

Qa

In artikel 12.20a, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren» vervangen door «artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet» en «artikel 29 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren» vervangen door: artikel 8.1 van de Waterwet.

D

Onder aanduiding van de bestaande tekst als tweede lid, wordt in artikel 2.1 voor het tweede lid (nieuw) een lid ingevoegd, luidend:

1. De artikelen 2a, 2b en 3 tot en met 11 van de Wet op de waterhuishouding vervallen.

E

In artikel 2.25b wordt «artikel 1, derde lid, van de Wet milieubeheer» vervangen door: artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer.

Toelichting

Onderdeel A

In artikel 2.12, zesde lid, van de Waterwet wordt verwezen naar artikel 7.18 van die wet. Dit moet echter artikel 7.17 zijn, in verband met de wijzigingen die via dit wetsvoorstel in hoofdstuk 7 van de Waterwet worden aangebracht.

Onderdeel B

In de eerdere nota van wijziging is in artikel 1.15 met betrekking tot het nieuwe hoofdstuk 4A van de Binnenvaartwet de verwijzing naar de Algemene wet inzake rijksbelastingen geschrapt. Daarbij is het tweede lid van artikel 39h blijven staan, hetgeen thans wordt rechtgezet.

Ook de bepalingen die zijn gesteld krachtens artikel 39c dienen onder het regime van de bestuurlijke boete te worden gebracht. Ten onrechte ontbrak dit artikel in de wijziging van artikel 48 van de Binnenvaartwet.

De bepalingen die zijn gesteld krachtens artikel 39e dienen via de Wet op de economische delicten te worden gehandhaafd. Ten onrechte ontbrak dit artikel in de wijziging van artikel V van de Wet van 26 november 1998 (Stb. 687), houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293).

Onderdeel C

Via de Wet van 14 februari 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten met het oog op integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging (Stb. 109) wordt artikel 12.20a aan de Wet milieubeheer toegevoegd. In dat artikel staan twee verwijzingen naar de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, die via onderdeel A van deze nota van wijziging worden vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar de Waterwet.

Onderdeel D

Ingeval het wenselijk is om het planstelsel van de Waterwet eerder in werking te laten treden dan de overige hoofdstukken van die wet, dient een goede overgang plaats te vinden van het huidige planregime onder de Wet op de waterhuishouding (Wwh) naar het planstelsel van de Waterwet. Dit onderdeel voorziet daarin, door de relevante bepalingen uit hoofdstuk twee (De plannen van de waterhuishouding) van de Wwh te laten vervallen. Indien van dit onderdeel gebruik wordt gemaakt voorafgaand aan de volledige intrekking van de Wwh ingevolge het tweede lid (nieuw) van artikel 2.1, zal op grond van de inwerkingtredingsbepalingen van de Waterwet en deze Invoeringswet worden voorzien in de afzonderlijke inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van de Waterwet. Die inwerkingtreding brengt met zich mee, dat bepaalde andere voor het planstelsel relevante artikelen van de Waterwet eveneens in werking dienen te treden. Het gaat daarbij om de artikelen 2.1 (indeling in stroomgebieddistricten) en de artikelen 3.10 tot en met 3.13 (informatieverstrekking en toezichtsbevoegdheden door hoger gezag).

Onderdeel E

In artikel 2.25b van het wetsvoorstel wordt verwezen naar artikel 1, derde lid, van de Wet milieubeheer. Dit moet echter artikel 1.1, derde lid, van die wet zijn.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa