31 841
Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

nr. 9
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2009

In het verslag dat Uw Kamer uitbracht op de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (kamerstuk 31 841, nr. 7) wordt gevraagd om overlegging van de in de memorie van toelichting aangekondigde algemene maatregel van bestuur tot wijziging van, onder meer, het Vrijstellingsbesluit Wbp.

Ter informatie zend ik u bijgaand ontwerpbesluit toe.1 Ik heb dit ontwerpbesluit inmiddels ter consulatie en advies aangeboden aan adviesorganen en maatschappelijke organisaties.

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven