Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131839 nr. 774

31 839 Jeugdzorg

Nr. 774 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2021

Tijdens het vragenuur op dinsdag 6 april jl. heb ik uw Kamer gemeld dat ik in gesprek ben met gemeenten over een aantal acute financiële knelpunten in de zorg voor jeugd (Handelingen II 2020/21, nr. 65, mondelinge vragen van het lid Westerveld over de wachtlijstproblematiek in de jeugdpsychiatrie). Als uitkomst van dit gesprek kan ik uw Kamer melden dat het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar stelt voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie – en de financiële druk die dit veroorzaakt. Inclusief de eerder beschikbaar gestelde € 300 miljoen en middelen voor het welzijn van jongeren in coronatijd (€ 95,5 miljoen) komen de extra middelen op een totaal van ruim € 1 miljard. De extra middelen zijn onder andere bedoeld om in 2021 uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-ggz mogelijk te maken en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het gaat om het stimuleren van tariefdifferentiatie en standaardisatie van de uitvoering, het versmallen van de medische verwijsroute door enkel te verwijzen naar gecontracteerd aanbod en het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts. Bijgevoegd doe ik u de gemaakte bestuurlijke afspraken toekomen, mede namens de Minister van BZK, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister voor Rechtsbescherming1.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl