31 839 Jeugdzorg

Nr. 732 MOTIE DE LEDEN WESTERVELD EN WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal uithuisplaatsingen van kinderen hoog ligt in vergelijking met omringende landen;

overwegende dat een uithuisplaatsing vaak leidt tot trauma bij gezinnen en kinderen;

overwegende dat ambulante en gezinsgerichte hulp vaak een beter alternatief is;

verzoekt de regering, om met jeugdhulporganisaties en deskundigen een plan van aanpak te maken met heldere doelen en streefcijfers over hoe het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en meer gezingsgerichte hulp in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Wörsdörfer

Naar boven