31 839 Jeugdzorg

Nr. 701 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2019

Met deze brief bied ik u – mede namens de Minister voor Rechtsbescherming – de «Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp: continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap» aan1.

De initiatiefnemers Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn hebben de wens uitgesproken om via een zogenaamde «Arbeidsmarkttafel Jeugd» handen en voeten te willen geven aan een arbeidsmarktagenda. Partijen hebben dit met elkaar vastgelegd in een op 30 september 2019 gesloten akkoord over de arbeidsmarkt voor de jeugdsector.

Met deze arbeidsmarktagenda wordt de start gemarkeerd van de activiteiten ter verbetering van de arbeidsmarkt in de brede jeugdhulp.

Arbeidsmarkttafel Jeugd

Ik hecht veel belang aan een nauwe samenwerking met sociale partners en – waar nodig – andere betrokken stakeholders om met de arbeidsmarkttafel een bijdrage te leveren aan continuïteit en stabiliteit op de arbeidsmarkt voor de jeugd.

Er is de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd om tot een arbeidsmarkttafel in de jeugdsector te komen. Partijen willen een actiegerichte en pragmatische aanpak waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op initiatieven en netwerken die er al in de jeugdsector zijn. Daarbij draait het vooral om: aanjagen, stimuleren, kennisdelen, verbinden en vermeerderen.

Partijen vinden focus belangrijk en prioriteren in het werkprogramma 2020 zodoende een beperkt aantal onderwerpen (zie bijlage). In 2020 worden er rondom de volgende drie thema’s projecten ontwikkeld en uitgevoerd: het behoud van nieuwe medewerkers door zorg te dragen voor inwerken en begeleiding, het investeren in werkzekerheid door het inrichten van een landelijke voorziening «werk voor de jeugd», en het investeren in aantrekkelijk werk door goed werkgeverschap. In januari zullen partijen nog een tweetal thema’s aan het werkprogramma voor 2020 toevoegen.

De specifieke activiteiten van de Arbeidsmarkttafel Jeugd zijn aanvullend op de bestaande programma’s «Werken in de Zorg» gericht op arbeidsmarktproblematiek in Zorg en Welzijn en «Ontregel de Zorg» dat zich richt op vermindering van de regeldruk in de zorg- en welzijnssectoren. Ook mijn voornemens2 in relatie tot een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering dragen naar verwachting bij aan de vermindering van de arbeidsmarktproblematiek.

Vervolg

Partijen gaan de komende maanden verder aan de slag met de uitwerking van de thema’s in concrete projecten voor 2020.

VWS en JenV nemen deel aan de arbeidsmarkttafel die de komende drie jaar zal blijven bestaan (tot eind 2022). VWS faciliteert de tafel met een financiële ondersteuning van in totaal circa 2,4 miljoen euro. Er wordt jaarlijks een werkprogramma opgesteld.

In het vervolg zal ik u via de reguliere voortgangsrapportages van het programma «Zorg voor de Jeugd» periodiek op de hoogte houden van de activiteiten van de arbeidsmarkttafel.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 839, nr. 699.

Naar boven