31 839 Jeugdzorg

Nr. 598 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2017

Met deze brief informeer ik u dat het Keurmerkinstituut heeft besloten het huidige certificaat van de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) niet te verlengen. Het Keurmerkinstituut zal vandaag met gebruikmaking van de bevoegdheid die ik bij algemene aanwijzingen aan hem verleen, onder strikte voorwaarden een tijdelijk certificaat verstrekken voor een periode van vier maanden. Binnen die periode moet de instelling naar het oordeel van het keurmerkinstituut in staat zijn alsnog aan de normen te voldoen.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering mogen sinds de invoering van de Jeugdwet alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI’s). De GI’s moeten voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in het door mij vastgestelde Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Certificatie op basis van dit normenkader ziet op certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van de instelling met als doel de organisatie te stimuleren en ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie en het vertrouwen te geven aan gemeenten dat een uitvoerende organisatie voldoet aan de minimumeisen voor het borgen van de kwaliteit van de organisatie. Voorbeelden van deze normering zijn het inzetten van geregistreerde professionals die door de organisatie gefaciliteerd worden om zich te registreren, methodisch werken, intercollegiale toetsing, de bewaking van de vakbekwaamheid van professionals en het periodiek evalueren en verbeteren van de werkprocessen. Het Keurmerkinstituut is aangewezen als certificerende instelling. Het Keurmerkinstituut voert jaarlijks een audit uit en een driejaarlijkse hercertificering. Voor vrijwel alle GI’s vindt dit jaar voor het eerst hercertificering plaats. Dit proces loopt voor de meeste GI’s voorspoedig en een aantal GI’s is inmiddels opnieuw gecertificeerd.

Ook de GI Overijssel (JbOV) heeft bij het Keurmerkinstituut om hercertificering gevraagd. Op 6 juli 2017 heeft het Keurmerkinstituut besloten het huidige certificaat van JbOV, dat op 9 juli afloopt, niet te verlengen omdat de GI op dit moment nog niet aan alle normen voldoet. Dat zou betekenen dat JbOV vanaf die datum geen jeugdbescherming en jeugdreclassering meer zou mogen uitvoeren en cliënten op korte termijn zouden moeten worden overgedragen aan een andere instelling die wel gecertificeerd is en dat gemeenten vanuit hun zorgplicht daarbij moeten zorgdragen voor alternatieve aanbod van gecertificeerde instellingen.

Omdat het Keurmerkinstituut het vertrouwen heeft dat JbOV met de juiste maatregelen op korte termijn wel aan de normen kan voldoen, heeft het ter overbrugging en onder strikte voorwaarden een tijdelijk certificaat verstrekt. Om het Keurmerkinsitituut daartoe in staat te stellen heb ik het instituut een algemene aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet op basis waarvan het instituut een tijdelijk certificaat kan verlenen. Het doel van dit tijdelijk certificaat is om voorwaarden en waarborgen te kunnen realiseren waarmee de GI ofwel de mogelijkheid krijgt om in korte tijd alsnog de geconstateerde tekortkomingen te herstellen (overbruggingscertificaat) dan wel de GI de tijd geeft om, in nauw overleg met de gemeenten, cliënten (en zover mogelijk ook personeel) over te dragen naar andere GI’s (beëindigingscertificaat) en de gemeenten (vanuit hun zorgplicht) en andere betrokken partijen (zoals de raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbanken) voldoende tijd krijgen om op zorgvuldige wijze cliënten bij een andere gecertificeerde instelling onder te brengen.

In dit geval is sprake van een overbruggingscertificaat. Belangrijke voorwaarden voor het afgeven van een overbruggingscertificaat is dat de betreffende GI naar het oordeel van het Keurmerkinstituut daadwerkelijk in staat is om op korte termijn de noodzakelijke maatregelen door te voeren. Dit besluit met algemene aanwijzingen wordt naar verwachting maandag 10 juli van kracht en in de Staatscourant gepubliceerd.

Ik constateer dat het stelsel werkt zoals we willen: door het systeem van certificering en hercertificering is het onvoldoende voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en normen aan het licht gekomen. Met de door mij afgegeven algemene aanwijzing geef ik de betrokken partijen de mogelijkheden om maatregelen te nemen waarmee voorkomen wordt dat ernstige situaties kunnen ontstaan. Het laatste dat we willen is achteraf te moeten constateren dat de kwaliteit van een instelling niet op orde was.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven