Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 541

31 839 Jeugdzorg

Nr. 541 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2016

Bijgaand ontvangt u het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over «verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen»1.

Er is sprake van een snelle stijging van het aantal gezinshuizen waarbij er steeds meer zelfstandig functionerende gezinshuizen ontstaan. De Inspectie Jeugdzorg heeft daarom toezicht uitgevoerd bij deze gezinshuizen met als doel om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de jeugdhulp die geboden wordt en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van deze hulpvorm.

Op basis van dit onderzoek onder 10 gezinshuizen concludeert de Inspectie Jeugdzorg dat de onderzochte gezinshuizen aan veel verwachtingen van de inspectie voldoen. De gezinshuizen bieden passende hulp en het leefklimaat wordt bij vrijwel alle gezinshuizen als voldoende beoordeeld. De inspectie heeft hierbij het beeld gekregen dat veel gezinshuizen in staat zijn de kinderen een gezinsgerichte leefomgeving te bieden.

Echter, er is ook een aantal verwachtingen ten aanzien van het werkveld gezinshuizen dat verbetering behoeft. Dit betreft onder andere het systematisch inschatten van veiligheidsrisico’s van de kinderen en de omgang met medicatie. Daarnaast is er een aantal aandachtspunten voor de sector; de wijze waarop (huis)regels worden opgesteld en gebruikt, het deskundigheidsniveau van de gezinshuisouders in relatie tot de norm van verantwoorde werktoedeling, de matchingsprocedure bij plaatsing van kinderen in een gezinshuis en de uitvoering van (voorbehouden) medische handelingen. Het rapport eindigt met de aanbeveling aan de sector om een Kwaliteitskader Gezinshuizen te ontwikkelen waarin voornoemde verbeter- en aandachtspunten een plek krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat gezinshuizen voldoen aan een belangrijke behoefte, namelijk het bieden van kleinschalige en langdurige opvang aan kinderen die dit nodig hebben. Kinderen worden hierbij opgevangen in een gezinsgerichte omgeving, waarbij een veilige en geborgen leefomgeving wordt geboden. Positief is dat uit dit onderzoek blijkt dat de gezinshuizen passende hulp kunnen bieden die aansluit bij de problematiek en achtergrond van het kind en de ouders. Ook is positief dat bijna alle gezinshuizen voldoende scoren op de verwachtingen van de inspectie ten aanzien van het leefklimaat.

De kwaliteitseisen zoals die gelden voor de reguliere jeugdhulp zijn ook van toepassing op de kwaliteit van professionals die werkzaam zijn in de gezinshuizen. Ook zij dienen te voldoen aan de norm van verantwoorde werktoedeling. Hier valt nog wel wat te verbeteren, aangezien niet alle gezinshuizen voldoende bekend zijn met de norm van verantwoorde werktoedeling. Zo beschikken sommige gezinshuisouders niet over een relevante opleiding of hebben geen werkervaring op het gebied van de (jeugd)hulpverlening terwijl dat, zeker bij complexe problematiek van kinderen in de gezinnen, wel gewenst is.

De genoemde verbeterpunten en het voorstel om een kwaliteitskader te ontwikkelen zal ik bespreken met de sector en met gemeenten. Via de voortgangsbrief nieuw jeugdstelsel, die dit najaar aan uw Kamer zal worden aangeboden, zal ik u informeren over de uitkomsten van dit overleg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl