Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 528

31 839 Jeugdzorg

Nr. 528 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN BERGKAMP

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door het kabinet een actieplan regeldruk is gelanceerd dat ook geldt voor de jeugdzorg;

constaterende dat de hervorming in de jeugdhulp kansen biedt op het verminderen van administratieve lasten maar dit niet vanzelf gaat en dat daarom mogelijkheden bestaan hier nadere regels voor vast te stellen;

constaterende dat met de VNG afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheid van het verminderen van regeldruk en dat deze navolging verdienen;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de VNG over het landelijk invoeren van deze afspraken teneinde de regeldruk in de jeugdzorg fors terug te brengen, en de Kamer hierover in oktober nader te informeren;

verzoekt de regering hierbij tevens om aan te geven of zij deze afspraken afdoende acht teneinde te beoordelen of nadere regelgeving noodzakelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Bergkamp