Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031839 nr. 45

31 839
Jeugdzorg

nr. 45
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2010

Bijgaand bied ik u aan het rapport dat de Inspectie jeugdzorg heeft opgesteld naar aanleiding van stap 1 van het stapsgewijze toezicht gesloten jeugdzorg bij de afdeling Besloten Groepen (13 min groep) van Horizon1. De Inspectie jeugdzorg voert deze vorm van toezicht uit bij alle instellingen voor gesloten jeugdzorg.

Met mijn brief van 1 oktober 2008 heb ik u het kwaliteitskader gesloten jeugdzorg aangeboden2. Dit kwaliteitskader is de basis voor de Inspectie jeugdzorg om het toezicht uit te voeren in de gesloten jeugdzorg. Het kwaliteitskader is uitgewerkt in een toetsingskader dat door de Inspectie wordt gehanteerd bij de uitvoering van het toezicht. Het toezicht vindt stapsgewijs plaats.

De Inspectie heeft inmiddels bij 15 instellingen voor gesloten jeugdzorg de eerste stap van het toezicht afgerond. Over de bevindingen van de Inspectie in het eerste half jaar van 2009 heeft de Inspectie een tussenbericht gesloten jeugdzorg opgesteld. Hierover heb ik u geïnformeerd met mijn brief van 3 december 20093. De tweede stap van het toezicht start in 2010.

Bevindingen Inspectie

In de eerste stap van het stapsgewijze toezicht toetst de Inspectie in hoeverre de instelling verantwoord omgaat met de rechtspositie van de kinderen. De Inspectie onderscheidt hierin drie onderdelen:

– maatregelen die de vrijheid van de jongere aantasten

– toekenning van verlof

– klachtenregeling en vertrouwenspersoon.

De Inspectie heeft geconstateerd dat in de 13 min groep van Horizon onvoldoende verantwoord is omgegaan met de rechtspositie van jongeren. De Inspectie heeft aangegeven dat vooral voor de volgende onderwerpen actie ondernomen moest worden:

– De instelling gaat onvoldoende verantwoord om met het toepassen van maatregelen op kinderen. Vooral de toepassing van de maatregel holding baart de Inspectie zorgen.

– Verlof maakt onvoldoende onderdeel uit van de behandelplannen en de instelling hanteert geen standaard criteria voor het toekennen van verantwoord verlof.

– De toegang tot de klachtencommissie en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is onvoldoende geregeld.

Aanbevelingen

De Inspectie heeft de volgende aanbevelingen gedaan:

– Het inzetten van de maatregel holding om kinderen te disciplineren of als laatste fase van een proces waarbij de medewerkers de kinderen bewust uitdagen moet per direct gestaakt worden. De redenen voor het toepassen van holding moeten zijn gelegen in het zorgen voor veiligheid van het kind en zijn omgeving.

– Alle indicatoren dienen voor 1 februari operationeel te zijn.

Acties naar aanleiding van het rapport

Horizon heeft in reactie op de bevindingen van de Inspectie een plan van aanpak ten aanzien van de 13 min groep aan de Inspectie gestuurd. In dit plan van aanpak staat beschreven welke acties zijn genomen en welke nog volgen naar aanleiding van het bezoek van de Inspectie. Dit plan van aanpak is als bijlage 1 opgenomen in het rapport van de Inspectie.1

Naar aanleiding van het rapport heb ik op 9 februari overleg gevoerd met de directie van Horizon. Daarin heeft de directie uitgesproken dat voldaan is aan de aanbeveling van de Inspectie en dat alle indicatoren voor 1 februari 2010 operationeel zijn. De Inspectie voert binnen afzienbare termijn vervolgtoezicht uit bij de 13 min groep van Horizon.

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Kamerstuk 2008–2009, 29 815, nr. 168.

XNoot
3

Kamerstuk 2009–2010, 31 839, nr. 25.

XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.