Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131839 nr. 103

31 839 Jeugdzorg

Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 18 april 2011. De voordracht voor de vast te stellen Algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 17 mei 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2011

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het ontwerpbesluit Beleidsinformatie jeugdzorg 20111. Het reeds bestaande Besluit beleidsinformatie jeugdzorg wordt met het nieuwe besluit ingetrokken. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (art. 109 van de Wet op de jeugdzorg), en biedt uw Kamer gedurende 4 weken, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met het reces, de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit. Daarna zal het ontwerpbesluit aan de Raad van State worden voorgelegd en vastgesteld.

Gelijktijdig met de voorhang bij uw Kamer wordt het ontwerpbesluit ingevolge de aangehaalde bepaling in de Staatscourant bekend gemaakt om eenieder de gelegenheid te geven om wensen en bedenkingen kenbaar te maken, binnen 4 weken.

Het ligt in de bedoeling het Besluit eind van het jaar in werking te laten treden en terug te laten werken vanaf 1 januari 2011.

Op 17 maart 2010 heeft mijn ambtsvoorganger tijdens een Algemeen Overleg met de Algemene commissie voor Jeugd en Gezin toegezegd u te informeren over de uitvraag van beleidsinformatie in de jeugdzorg. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.