Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931829 nr. 12

31 829
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

nr. 12
MOTIE VAN DE LEDEN DEPLA EN BISKOP

Voorgesteld 19 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kinderen die zich ernstig misdragen hebben op school een tweede kans verdienen;

overwegende, dat in sommige situaties ouders van kinderen die zich ernstig hebben misdragen op school niet meewerken aan het overplaatsen van hun kind naar een andere school;

overwegende, dat dit tot gevolg kan hebben dat in situaties het slachtoffer van pesten of geweld de school moet verlaten in plaats van de dader;

verzoekt de regering de mogelijkheid te creëren om in situaties van ernstig pesten of geweld de dader zonder toestemming van ouders op een andere school te plaatsen en de controle hierop neer te leggen bij de inspectie, zodat misbruik voorkomen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Depla

Biskop