Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931790 nr. 12

31 790
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID DIBI

Ontvangen 11 maart 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 2.3, derde en vierde lid, vervallen.

II

In artikel III vervalt in het eerste punt de zinsnede «voor de aanvang van het studiejaar de leeftijd van 30 jaren nog niet heeft bereikt, en die».

Toelichting

Dit amendement schrapt de leeftijdsgrens voor de studiefinanciering. Iedere Nederlander krijgt recht op studiefinanciering voor één bachelor en één masteropleiding aan een publiek bekostigde universiteit of hogeschool, ongeacht de leeftijd waarop hij of zij met de studie start.

Een leven lang leren is een belangrijke prioriteit van dit kabinet. In het nog voorliggende wetsvoorstel Versterking besturen (31 821) wordt daarom de leeftijdsgrens voor het wettelijk collegegeld afgeschaft. Ook de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd voor de studiefinanciering is in strijd met de prioriteit van Een leven lang leren.

Het kabinet wil dat we allemaal langer doorwerken. Tot ons 65ste, in de toekomst wellicht nog langer. Een studie op latere leeftijd kan dan heel waardevol zijn, zeker voor herintreders en mensen met een zwaar beroep.

Ook voor de samenleving is deze investering waardevol. Economen hebben berekend dat investeringen in onderwijs en scholing meer oplevert dan welk rendement dan ook.

Dibi