31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 39
MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat steeds meer gemeenten sociale voorwaarden stellen bij aanbestedingen en uitbesteding van diensten en op deze manier extra stage- en (leer-)werkplekken creëren voor onder meer jongeren met een beperking en werkloze schoolverlaters («social return on investment»);

overwegende, dat de methode «social return on investment» met steun van het ministerie van SZW is ontwikkeld, maar dat de rijksoverheid zelf het goede voorbeeld van gemeenten niet volgt;

verzoekt de regering de Kamer voor de begroting voor 2010 te informeren over de plaats die «social return» krijgt in het aanbestedings- en inkoopbeleid van de rijksoverheid, en dit zo nodig via proefprojecten uit te proberen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Spekman

Ortega-Martijn

Naar boven