31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 26
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN SPEKMAN TER VERVANGING VAN DE AMENDEMENTEN GEDRUKT ONDER DE NRS. 15, 16 EN 17

Ontvangen 15 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, artikel 5.2.1, zesde lid, wordt na «in een aangewezen inrichting» de zinsnede ingevoegd: mits observatie of verblijf in een aangewezen inrichting noodzakelijk is voor de vaststelling van de omvang van de arbeidsbeperking of bijdraagt aan genezing of aan behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

II

Aan artikel I, onderdeel D, artikel 5.2.2, tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede toegevoegd: die bijdraagt aan genezing of aan behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.

III

In artikel I, onderdeel D, artikel 5.6.1, tweede lid, onderdeel a, wordt na «daartoe opdracht geeft» de zinsnede ingevoegd: en de behandeling of de aanwijzing bijdraagt aan genezing of aan behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid,.

Toelichting

Dit amendement brengt de plicht om een medische behandeling te ondergaan in relatie tot het doel van de wet, namelijk het vergroten van de mogelijkheid tot re-integratie van de jonggehandicapte. De behandeling moet daarom in beginsel ten dienste staan van het behoud van, dan wel het herstel of de bevordering van de mogelijkheid van het verrichten van arbeid. Daarmee is zeker gesteld dat de verplichting om een behandeling te ondergaan een redelijk doel dient. In dit amendementis daarom aansluiting gezocht bij de formulering van artikel 35 van de wet dat de voorschriften van medische of administratieve aard van het UWV regelt.

Ortega-Martijn

Spekman

Naar boven