31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 7 april 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt artikel 5.7.1, zesde lid, tweede volzin.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat jonggehandicapten die werkzaam willen zijn in een sociale werkplaats aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning. Hiervoor wordt in artikel 5.7.1 de tweede zin van het zesde lid geschrapt met als resultaat dat het verwerven van een baan in een sociale werkvoorziening gelijk wordt gesteld aan het verwerven van andere arbeid. Jonggehandicapten hebben in veel gevallen niet de mogelijkheid om bij een reguliere werkgever aan de slag te kunnen. De nieuwe werkregeling voor jonggehandicapten voorziet hier niet in. De sociale werkvoorziening is hierdoor vaak het enige alternatief om toch te kunnen werken.

Ulenbelt

Naar boven