31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 16
AMENDEMENT VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN SPEKMAN

Ontvangen 7 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt artikel 5.6.1, tweede lid, onderdeel a.

Toelichting

Met dit amendement vervalt de verplichting een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling te ondergaan voor zijn ziekte of gebrek en blijven de bepalingen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de BOPZ, die een bescherming voor de cliënt bevatten gehandhaafd. Deze verplichting is erg ingrijpend en verhoudt zich niet met de integriteit van het menselijk lichaam. Het recht op arbeidsondersteuning is in de Wajong gekoppeld aan een aantal inspanningen en verplichtingen. Het schrappen van deze verplichting verandert niets aan de verantwoordelijkheid voor de Wajonggerechtigde met betrekking tot zijn recht op arbeidsondersteuning.

Ortega-Martijn

Spekman

Naar boven