31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 682 MOTIE VAN DE LEDEN POUW-VERWEIJ EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 20 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er 50.000 woningen nodig zijn waarin verpleegzorg kan worden geboden;

overwegende dat er grote behoefte is aan woonvormen waarin wonen en zorg samenkomen;

overwegende dat er grote behoefte is aan een sociale omgeving die wonen en zorg versterkt;

verzoekt de regering om minimaal de helft van deze woningen in te richten in bejaardenhuizen of woonhofjes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pouw-Verweij

Van der Plas

Naar boven