Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831765 nr. 312

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 312 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2018

Hierbij ontvangt u het rapport »Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2016»1. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting» (IGJ) presenteert hierin de resultaten van de ziekenhuizen en de radiotherapeutische instellingen op de kwaliteitsindicatoren uit de basisset over het verslagjaar 2016. Met de basisset kwaliteitsindicatoren stellen de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en van verpleegkundigen elk jaar via hun landelijke koepels2 en samen met de ziekenhuizen via hun brancheorganisaties3, vast wat op dat moment de grootste potentiële risico’s zijn voor de ziekenhuiszorg en leggen daarmee vast waar de focus tot verbetering in het daaropvolgende jaar ligt. De prestaties op de indicatoren geven bestuurders en professionals van individuele ziekenhuizen inzicht in het eigen functioneren in relatie tot de prestaties van andere instellingen en bieden aangrijpingspunten voor leren en verbeteren. Voor de IGJ zijn de prestaties op de kwaliteitsindicatoren belangrijk bij de uitvoering van het toezicht op risico’s. Wanneer het resultaat op een specifieke indicator na verloop van tijd laat zien dat de risico’s voldoende onder controle zijn, dan komt een indicator te vervallen en is er ruimte voor een nieuwe indicator. Op die wijze geven de resultaten van achtereenvolgende jaren samen een beeld van de ontwikkelingen in de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

Resultaten rapport

De kwaliteitsindicatoren zijn geclusterd in twintig thema’s/zorgprocessen, zoals bijvoorbeeld operatief proces, medicatieproces, spoedproces en kwetsbare groepen. De Inspectie meldt dat in 2016 een start is gemaakt met de ontwikkeling van multidisciplinaire kwaliteitsindicatoren zoals op het terrein van diagnostiek, medicatie en de kwetsbare patiënt, waarbij sprake is van multidisciplinaire zorgverlening die extra eisen stelt aan onderlinge afstemming en continuïteit van zorg. Aan de hand van de resultaten over 2016 blijkt opnieuw, aldus de Inspectie, dat de kwaliteitsindicatoren de zorgprofessionals daadwerkelijk stimuleren tot het leveren van goede zorg.

De verbeterde coördinatie van zorg aan kwetsbare ouderen is een van de positieve resultaten. Een ander voorbeeld is de time-out procedure bij endoscopische verrichtingen. Deze indicator wordt in 2017 niet meer uitgevraagd omdat het doel is bereikt. Daarnaast zijn er nieuwe indicatoren, zoals bijvoorbeeld de deelname aan Parkinson-net en een verrichting op het terrein van Maag Darm Leverzorg die veel vaardigheid vraagt (ECRP), waar het vaststellen van de indicator professionals naar verwachting zal stimuleren om nadere stappen te zetten op het gebied van kwaliteit. De Inspectie signaleert ook dat er nog aandacht nodig is voor de medicatieverificatie bij kinderen.

Reactie op het rapport

Uit de rapportenreeks Het Resultaat Telt spreekt duidelijk dat het risico-indicatoren toezicht van de IGJ kwaliteitsverbetering bewerkstelligt en dat de methode van onderzoek en het gezamenlijk optrekken van IGJ en de veldpartijen draagvlak creëert om in de praktijk te werken aan verbeteringen. Ik juich het toe dat ziekenhuizen via dit rapport transparant zijn over hun resultaten; dat is een belangrijke basis om steeds bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit. De rapporten bieden de ziekenhuizen zicht op de eigen prestaties en op die van andere ziekenhuizen. De IGJ constateert dat de ziekenhuizen zich ook echt spiegelen aan de uitkomsten. Uit het voorliggende rapport blijkt dat dit opnieuw zichtbaar is in de betere prestaties van ziekenhuizen over het jaar 2016, aldus de IGJ.

Ik vind het waardevol dat de resultaten van achtereenvolgende jaren samen een beeld geven van ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. Zo kwamen de thema’s kwetsbare groepen, medicatie en diagnostiek als risicogebieden al in eerdere rapporten van de IGJ en van het NIVEL naar voren. Nieuw is dat er vanaf 2016 specifiek aandacht is voor het multidisciplinaire karakter van deze thema’s.

De Inspectie werkt samen met veldpartijen aan het verkorten van de doorloopsnelheid van deze rapportages te verkorten; dat zal de effectiviteit ervan ongetwijfeld verder vergroten.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en V&VN

X Noot
3

de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie van Universitair medische Centra (NFU).