Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831765 nr. 295

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 295 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 februari 2018

In het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg van 21 december 2017 (Kamerstuk 31 765, nr. 293) heb ik uw Kamer een reactie toegezegd op het artikel in Zorgvisie van diezelfde datum, met de kop «ziekenhuizen boycotten kwaliteitsregistraties». Met deze brief kom ik die toezegging na.

Ziekenhuizen moeten data terugkopen

De uitspraak in het artikel in Zorgvisie dat ziekenhuizen hun data na analyse door bijvoorbeeld DICA moeten terugkopen, berust op een misverstand. Ziekenhuizen betalen niet voor deelname aan DICA kwaliteitsregistraties. De door hen geleverde gegevens worden geanalyseerd en vergeleken met gegevens uit andere ziekenhuizen. Daarover worden rapportages beschikbaar gemaakt voor de ziekenhuizen, ook dat is gratis voor DICA registraties. Voor koppelingen met ziekenhuissystemen voor de aanlevering van gegevens en afwijkende rapportages wordt – conform onderlinge afspraken – een bedrag in rekening gebracht door de ICT partner van DICA.

Dat wil niet zeggen dat ziekenhuizen geen kosten maken om kwaliteitsgegevens te verzamelen en aan te leveren. Ik werk actief mee aan het verbeteren van de efficiency. Dit licht ik toe in het programmaplan «Uitkomsten voor samen beslissen» dat ik uw Kamer voor het voorjaar heb toegezegd.

Privacy

Ik herken dat ziekenhuizen zich zorgen maken over de aanstaande inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ik ben dan ook bereid hen te helpen, zodat snel duidelijk is wat wel kan en wat niet. Ik heb middelen beschikbaar gesteld om de koepels te helpen hun kennis en kracht te bundelen in een eerstelijns helpdesk. Hieronder valt bijvoorbeeld het (blijvend) samenbrengen van de expertise binnen de koepels, het inrichten van een informatieve website en het opstellen van communicatiemateriaal, het organiseren van beantwoording van vragen, publicatie van FAQ’s en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in het veld. In het Informatieberaad1 heb ik de zorgkoepels opgeroepen daartoe met een voorstel te komen. Daarnaast ben ik in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het intensiveren van hun rol richting zorgveld.

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding, die vragen oplevert, maar tegelijkertijd ook prikkelt tot het vinden van nieuwe creatieve oplossingen om medische gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld met de Personal Healthtrain. Met deze Nederlandse en innovatieve oplossing blijven de gegevens van de patiënt binnen de veilige omgeving van de zorgaanbieder2.

Ik heb van zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen als van DICA begrepen dat er geen sprake van is dat ziekenhuizen de gegevenslevering boycotten.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Zoals ik tijdens het AO heb aangeboden, verzorg ik graag een technische briefing voor uw Kamer over het Informatieberaad. In de brief waarmee ik u de voortgangsrapportage van het Informatiebeleid zal toezenden, kom ik daarop terug.

X Noot
2

Er rijdt als het ware een digitale trein langs zorgaanbieders met specifieke vragen en verzamelen daarop de (berekende) antwoorden, terwijl de onderliggende gegevens bij de zorgaanbieder blijven.