31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 267 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2017

In de zomer van 2016 heeft Bureau KLB in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inventariserend onderzoek verricht door middel van een steekproef bij schoonheidssalons. Beide toezichthouders wilden inzicht krijgen in de behandelingen die schoonheidssalons aanbieden en de producten die zij daarbij gebruiken, de gediplomeerde vakkundigheid van aanbieders en de bekendheid en navolging van de daarbij geldende codes en richtlijnen. Met de komst van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, Kamerstuk 32 402) vallen de salons (deels) onder het toezicht van IGZ1. Een deel van de toegepaste producten – voor zover zij waren zijn, zoals cosmetica- valt onder het toezicht van de NVWA. Deze inventarisatie was reeds aangekondigd in het Toezichtplan cosmetische sector, dat in december 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden2. Het rapport met de onderzoeksresultaten is najaar 2016 opgeleverd en treft u bijgaand3. De IGZ en NVWA hebben de afgelopen periode het toezicht op de schoonheidssalons op basis van de inventarisatie en bij hen binnengekomen meldingen uitgewerkt in een toezichtkader, dat eveneens als bijlage bij deze brief aan uw Kamer wordt aangeboden4.

In 2017 zal de IGZ mede op basis van de inventarisatie een aantal bezoeken aan schoonheidssalons brengen, met name aan diegene die behandelingen met botox en fillers aanbieden.

Naast de Wkkgz houdt de IGZ toezicht op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Deze wet benoemt een aantal handelingen die voorbehouden zijn aan bevoegde zorgverleners. Het gaat dan bijvoorbeeld om injecteren en het snijden in de huid. De Minister heeft eerder aangekondigd de Wet BIG aan te zullen passen, opdat laser en aanverwante behandelingen een voorbehouden handeling worden. Het RIVM is gevraagd hierover een vervolgadvies uit te brengen. Het vervolgadvies wordt naar verwachting in het voorjaar van 2017 afgerond.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

De Wkkgz geldt niet voor handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten als zij de huid schoonmaken en crèmes of (niet-permanente) make-up aanbrengen en/of middelen gebruiken die de gezondheid van de cliënt niet schaden. Zie ook de brochure «Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?» (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg)

X Noot
2

Kamerstuk 31 765, nr. 113

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven