Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731765 nr. 248

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 248 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2016

Samen beslissen over de meest geschikte behandeling moet de norm worden in de zorg. Het gebeurt steeds vaker, maar patiënten en zorgverleners moeten nog veel bewuster worden van het belang van samen beslissen over de meest geschikte behandeling voor de patiënt. Ik heb daarom met de ambassadeur van de campagne Betere zorg begint met een goed gesprek, Bart Chabot, op 4 oktober deze campagne gelanceerd.

Deze campagne wil een impuls geven aan alles dat door patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen en universitair medische centra wordt gedaan om samen beslissen mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld online informatie ontwikkeld en patiënten en zorgverleners kunnen hulpmiddelen vinden die hen kunnen ondersteunen bij het samen beslissen1. De campagne is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De campagne wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Zorginstituut Nederland en ZonMw.

Bekostiging van Samen beslissen

Eerder heb ik uw Kamer uitgebreid geïnformeerd over mijn ambities ten aanzien van samen beslissen2. Ik heb toen ondermeer aangegeven nader te kijken naar de bekostiging van Samen beslissen. In de brief van 8 juli 2016 over Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 20163 is aangegeven dat uit een veldconsultatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gebleken dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het belonen van samen beslissen binnen de huidige bekostigingssystematiek. Er zijn verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraars die samen gebruik maken van deze mogelijkheden. Wel hebben partijen destijds aangegeven waarde te hechten aan meer transparantie over de inzet van samen beslissen om het maken van afspraken verder te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan de afspraken binnen het ziekenhuis (interne budgetverdeling) en aan de afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorgbehandelingen en de hierbij behorende tarieven en/of ziekenhuisbudgetten.

De NZa heeft met veldpartijen afspraken gemaakt zodat situaties waarbij samen beslissen substantieel meer tijd in beslag neemt dan een standaard consult geregistreerd kunnen worden. Er komt een registratiecode die ook op de nota kan worden getoond. Zorgaanbieders kunnen deze registratiecode voor alle relevante voorkomende situaties gebruiken en dus niet alleen meer voor de intensieve gesprekken in de laatste levensfase zoals bij de eerdere versie van de registratiecode voor samen beslissen het geval was. Zoals u weet wordt dit soort wijzigingen een keer per jaar doorgevoerd zodat het voor het veld overzichtelijk en behapbaar blijft. Het vergt een flinke doorlooptijd om deze registratiecode in de bekostiging op te nemen, waardoor dit niet per 1 januari 2017 haalbaar is. Deze registratiemogelijkheid is daardoor per 1 januari 2018 beschikbaar en geeft erkenning dat extra tijd mag worden besteed aan samen beslissen.

De registratiecode vormt een onderdeel van een breder pallet aan instrumenten dat ingezet kan worden om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de ziekenhuizen en de extra inspanning die wordt ingezet om volgens het samen beslissen model te gaan werken. Zo kan tijdens kwaliteitsgesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voorafgaand aan de zorginkoop aandacht geschonken worden aan de wijze waarop ziekenhuizen hier invulling aan geven (bijvoorbeeld via gebruik patiëntversies van richtlijnen of keuzehulpen) en kan daarmee vervolgens ook een andere waardering worden afgesproken voor de betreffende dbc-zorgproducten bij de zorginkoop.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Zie www.begineengoedgesprek.nl voor meer informatie.

X Noot
2

Kamerstuk 31 765, nr. 169

X Noot
3

Kamerstuk 34 300-XVI, nr. 168