Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531765 nr. 142

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2015

Op 10 februari 2015 heb ik het plan «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» aan uw Kamer gestuurd (Kamerstuk 31 765, nr. 124). Een van de onderdelen uit het plan betreft het geven van ruimte aan 200 verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden. In deze brief treft u de uitwerking aan.

Doelstelling

Als mensen kiezen voor een plek in een verpleeghuis betekent dat vaak kiezen voor het laatste adres, het voor een stuk moeten loslaten van de eigen zelfstandigheid, en accepteren dat het einde nadert. In deze hele moeilijke omstandigheden mag de cliënt van de aanbieder van zijn keuze verwachten dat, bij alle aspecten die te maken hebben met het leven van de cliënt, men zich zo veel als mogelijk aanpast aan de wensen van de cliënt en naasten. Bejegening, aandacht, service en zorg moeten aansluiten op hoe de cliënt het nodig heeft en wil. De naasten van de cliënt krijgen alle ruimte om de cliënt te blijven helpen. Niet de cliënt past zich aan de regels en routines van de instelling aan, maar de instelling en de professionals doen alle het mogelijke voor de cliënt, om deze een waardige laatste woonplaats te bieden; zo thuis als mogelijk.

Veel zorgaanbieders zijn hoog gemotiveerd om inhoudelijk en organisatorisch te vernieuwen. Er zijn reeds diverse goede voorbeelden die laten zien wat mogelijk is. Tegelijkertijd lopen sommige aanbieders aan tegen (vermeende) regels en tradities of ontbreekt het aan veranderkennis en -kunde. Aan hen wil ik de ruimte bieden om hun ambitie te realiseren. Samen met de Taskforce «Waardigheid en Trots», bestaande uit NPCF, LOC, Actiz, BTN, Verenso, V&VN, ZN, de IGZ en het ZINL, daag ik de aanbieders van verpleeghuiszorg uit om hun motivatie in daden om te zetten.

Het ruimte bieden aan zorgverleners heeft twee doelstellingen. Allereerst krijgen zij de ruimte om de goede kwaliteit te leveren zoals zij die voor ogen hebben.

De tweede doelstelling is dat de leerervaringen exemplarisch worden voor de zorgaanbieders die (nog) niet meedoen hieraan.

Aanpak

Alle locaties die verpleeghuiszorg leveren kunnen in aanmerking komen om deel te nemen. Voor de hand ligt dat het leeuwendeel van de deelnemers verpleeghuizen zullen zijn, maar ook andere vormen (waarbij verpleeghuiszorg thuis wordt geleverd, bijvoorbeeld via netwerken waarin meerdere professionals en organisaties participeren) zijn welkom. De voorstellen van de zorgaanbieders worden bezien op de mate waarin de positie van de cliënt wordt versterkt en de ruimte die de professional krijgt. Op de voorstellen van de zorgaanbieders die het meest ambitieus zijn daarin, wordt ingegaan.

Voor de facilitering worden supportteams vormgegeven die de deelnemende zorgaanbieders ondersteunen waar zij dat zelf nodig vinden. Daarnaast richt ik een faciliteringsgroep in die naast de leden van de TaskForce bestaat uit CIZ, NZa, CAK, ZINL en IGZ. De opgave van deze groep is het verzamelen van leereffecten vanuit de deelnemende zorgaanbieders en het geleerde zo snel mogelijk vertalen naar de het reguliere stelsel van de Wet langdurige zorg.

Tot slot

Deze week worden de aanbieders van verpleeghuiszorg uitgedaagd om voorstellen te doen. De brief daartoe treft u als bijlage aan1. Medio juli a.s. zal ik de indieners laten weten op welke voorstellen wordt ingegaan. In «Waardigheid en Trots» heb ik aangegeven dat het streven is om 200 locaties te ruimte geven, maar als de belangstelling groter blijkt, wil ik ook een groter aantal locaties de ruimte geven. Deze groep van zorgaanbieders zullen samen een onomkeerbare verbetering tot stand te brengen. Zij gaan laten zien dat de cliëntgerichtheid en de kwaliteit toe kan nemen door anders te gaan werken, te leren van hun ervaringen en deze te delen met de sector. Ik zie uit naar de resultaten die zij zullen boeken!

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl