31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het plan van aanpak ter verbetering van verpleeghuizen veelomvattend is, wat betreft acties en betrokken partijen;

overwegende dat er grote stappen in kwaliteitsverbetering gemaakt moeten worden;

overwegende dat dit een strakke regie vereist;

overwegende dat het van belang is dat de Kamer de voortgang goed kan monitoren;

verzoekt de regering, eenmaal per kwartaal de Kamer een voortgangsrapportage te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven