31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbeterplan voor de kwaliteit van verpleegzorg goede voorbeelden de norm wil maken;

van mening dat de manier waarop dat wordt vormgegeven nog te algemeen is;

verzoekt de regering, goede voorbeelden de norm te maken, expliciet uit te werken hoe dat geoperationaliseerd wordt en de Kamer daarover uiterlijk 1 juli 2015 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Naar boven